Regulamin

1. DEFINICJE

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.2. Sprzedawca/Usługodawca – MULIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy ul. Sejmikowej 5, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649920, NIP: 7861705579, REGON: 365999067.

1.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.5. Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 KC.

1.6. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem

internetowym na platformie sklepowej www.muliermulier.pl za pośrednictwem którego Klient/Usługobiorca może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

1.7. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.8. Formularz rejestracji – elektroniczny formularz do wypełnienia przez Klienta, dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.9. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podawane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym; Prowadzenie Konta Klienta jest Usługą Elektroniczną. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

1.10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności; Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia jest Usługą Elektroniczną.

1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

1.12. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztu dostawy Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT .

1.13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.14. Dostawca – firma kurierska lub operator pocztowy, współpracujące ze Sprzedawcą. Dot. świadczenia dostaw Towarów w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.15. Kosztdostawy–rozumiesięprzeztoopłatyzadostawęTowarudoKlienta.

1.16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz

Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.17. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy.

1.18. Newsletter – świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,

elektroniczna usługa dystrybucyjna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Zapisanie się na otrzymywanie, przesyłanie przez Usługodawcę i odbieranie przez Usługobiorcę Newslettera jest Usługą Elektroniczną.

1.19. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827 ze zm.).

1.20. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 380

ze zm.)

2. WŁAŚCICIEL SKLEPU; KONTAKT

2.1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.muliermulier.pl, którego właścicielem i prowadzącym jest MULIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy ul. Sejmikowej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649920, NIP: 7861705579, REGON: 365999067.

2.2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą, w szczególności, pod adresem ul. Sejmikowa 5, 63- 000 Środa Wielkopolska lub telefonicznie pod numerem: +48 518 921 450 lub +48 509 653 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pracownia@mulier-mulier.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez zorganizowany Sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się Towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej MULIER lub innych marek odzieży, do sprzedaży których Sprzedawcy przysługuje prawo.

3.2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3.3. Regulamin dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem art. 9 Regulaminu, który stosuje się wyłącznie do przedsiębiorców

niebędących konsumentami.

3.4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

3.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego

Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługodawca świadczy następujące dostępne Usługi Elektroniczne:

i. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym;

ii. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia;

iii. Newsletter.

4.2. Utworzenie Konta:

4.2.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy:

i. na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://muliermulier.pl/konto/rejestracja wypełnić formularz rejestracji;

ii. kliknąć pole „ZAŁÓŻ KONTO”;

iii. potwierdzić chęć utworzenia Konta klikając w link zatwierdzający, który zostanie

przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

4.2.2. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i

nazwisko, adres poczty elektronicznej, oraz utworzenie hasła.

4.2.3. Po utworzeniu Konta Usługobiorca może uzupełnić dane podzielone na trzy kategorie:

i. „Dane kontaktowe”: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, ulica, numer domu, miejscowość,, kod pocztowy, kraj;

ii. „Dane do wysyłki”: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, ulica, numer domu, miejscowość,, kod pocztowy, kraj;

iii. „Dane do faktury”: nazwa firmy, ulica, numer domu (siedziby), miejscowość,, kod pocztowy, NIP, kraj.

Uzupełnienie, niektórych danych może być wymagane do prawidłowego złożenia Zamówienia

poprzez założone Konto.

4.2.4. Usługobiorca niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać nazwę firmy oraz NIP.

4.2.5. Przez zalogowanie na utworzonym Koncie, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich

jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone Zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.2.6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.2.7. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto (rezygnacja z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: pracownia@mulier-mulier.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sejmikowa 5, 63-000 Środa Wielkopolska.

4.3. Formularz Zamówienia, Złożenie zamówienia:

4.3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę www.muliermulier.pl .

4.3.2. Towary w Sklepie Internetowym są szczegółowo oznaczone i podzielone na kategorie. Na stronie

internetowej znajdują się w szczególności informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

4.3.3. Klient wybiera interesujący go Towar poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Towaru widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Towaru Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4.3.4. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Towaru, a w tym jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „DO KOSZYKA”.

4.3.5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

4.3.6. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Po kliknięciu w ikonę koszyka Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się przegląd wybranych Towarów, Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Towarów) albo dodania innych Towarów („KONTYNUUJ ZAKUPY”). Chcąc kontynuować składanie Zamówienia Klient klika w pole „ZAMAWIAM” (Zalogowany na Koncie Klient może wybrać opcję składania Zamówienia bez logowania lub opcję składania Zamówienia poprzez założone Konto. W zależności od wybranej opcji należy kliknąć w pole „ZALOGUJ SIĘ” albo „KONTYNUUJ JAKO GOŚĆ”) i zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajdują się informacje o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Towarów oraz o możliwości wyboru sposobu dostawy i płatności, a także w zakresie ustalenia adresu dostawy.

4.3.7. Po wybraniu opcji „ZAMAWIAM”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:

i. imię i nazwisko/nazwa firmy,

ii. adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

iii. adres poczty elektronicznej,

iv. numer telefonu kontaktowego,

v. Towar/y, ich rozmiar i kolor, ilość Towaru/ów,

vi. miejsce i sposób dostawy Towaru/ów,

vii. sposób płatności,

viii. w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy

firmy oraz numeru NIP.

4.3.8. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków

i. wypełnienie Formularza Zamówienia,

ii. kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola

„KONTYNUUJ”,

do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). Po kliknięciu przycisku „KONTYNUUJ”, a jeśli Klient wybrał płatność online, także po dokonaniu płatności poprzez serwis „przelewy24”, Klient jest przekierowywany do strony, z której może kontynuować zakupy lub zobaczyć podsumowanie zamówienia.

4.3.9. Klient dokonuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

4.3.10. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4.3.11. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień lub dokonać korekty zamówienia wracając do poprzednich podstron.

Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie

zostanie zrealizowane. 4.4. Newsletter:

4.4.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w polu „Zapisz się na Newsletter” widocznym w dolnej części strony Sklepu Internetowego, wyrazić chęć i zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz kliknięcie pola „ZAPISZ SIĘ” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4.4.2. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa podczas zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany także na Newsletter.

4.4.3. Zapisanie się do Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie materiałów marketingowych.

4.4.4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.4.5. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny cofnąć zgodę i wypisać się z Newslettera (rezygnacja z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@mulier-mulier.pl

lub też pisemnie na adres: ul. Sejmikowa 5, 63-000 Środa Wielkopolska.

4.5. Informacje dodatkowe:

4.5.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

i. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

ii. dostęp do poczty elektronicznej,

iii. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.1 i wyższej

iv. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,

v. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4.5.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

4.5.3. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4.5.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.5.5. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może

wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4.5.6. Sprzedawca/Usługodawca może kontaktować się z Klientem/Usługobiorcą na podany przez Klienta/Usługobiorcę adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta/Usługobiorcę nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

4.6. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług elektronicznych:

4.6.1. Tryb w skazany w art. 4.6. jest odrębnym trybem reklamacji od procedury reklamacji Towaru,

która została uregulowana w art. 9 Regulaminu.

4.6.2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu

Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się

usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4.6.3. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług Elektronicznych oraz inne reklamacje związane z działaniem i funkcjonalnością Sklepu Internetowego, Usługobiorca może

składać na przykład:

i. pisemnie na adres: ul. Sejmikowa 5, 63-000 Środa Wielkopolska.;

ii. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@mulier-mulier.pl.

4.6.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

i. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

ii. żądania Usługobiorcy;

iii. danych kontaktowych składającego reklamację;

co znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.6.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

5.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z art. 4.3. Regulaminu.

5.3. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

5.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu

przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z art. 4.3. Regulaminu.

5.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.3.3. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje poprzez:

i. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

ii. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w art. 5.3.2. Regulaminu.

5.7. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym

Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

6. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

6.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

i. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

ii. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

iii. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: ... .Numer rachunku: .... W

przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,

- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

iv. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

6.3. Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta e-maila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Sprzedawcy na adres: pracownia@mulier-mulier.pl.

6.4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości.

6.5. Terminy płatności:

6.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6.6.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Towaru.

7. FORMY, KOSZT I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

7.1. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta ze sklepu Sprzedawcy jest bezpłatny.

7.2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

7.4. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane

Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „DOSTAWA” oraz w trakcie składania

Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.5. Dostawca jest wskazywany Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „DOSTAWA” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania

się Umową Sprzedaży.

7.6. Poza odbiorem osobistym, dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem Dostawcy.

7.7. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

i. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

ii. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

iii. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Sejmikowa 5, 63-000 Środa Wielkopolska – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00.

7.8. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.

Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

i. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na rachunek Sprzedawcy albo podmiotów pośredniczących, w zależności od wybranego sposobu płatności).

ii. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia

Umowy Sprzedaży.

7.9. Termin gotowości Towaru do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, 

chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 Dni Roboczych. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie

Klienta.

Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

i. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na rachunek Sprzedawcy albo podmiotów pośredniczących, w zależności od wybranego sposobu płatności).

ii. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

8.1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

8.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

8.3. W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone innym niż rozmiary dostępne kolorem. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka.

8.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym po promocyjnych cenach.

8.5. W przypadku braku towaru lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania Klienta na wskazany przez niego adres e-mail lub telefonicznie, o problemach z realizacją zamówienia lub braku towaru i możliwych rozwiązaniach, w terminach wskazanych w art. 7.8. i 7.9. Regulaminu.

8.6. Towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu ustalenia wad towaru. Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.

8.7. Dostępność towarów jest w miarę możliwości na bieżąco aktualizowana.

9. REKLAMACJA TOWARU

9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w KC (w szczególności w art. 556-576 KC).

9.2. Przedmiotem sprzedaży są towary nowe, bez wad.

9.3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Szczegółowe informacje

dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Towaru oraz uprawnień Klienta są

określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „ZWROTY / WYMIANA”.

9.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

i. pisemnie na adres: ul. Sejmikowa 5, 63-000 Środa Wielkopolska;

ii. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

pracownia@mulier-mulier.pl;

iii. osobiście w sklepie.

9.5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

i. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty

wystąpienia wady;

ii. żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

iii. danych kontaktowych składającego reklamację – co znacznie ułatwi i przyspieszy

rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wskazane wyżej sugestie mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie 

oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. O sposobie rozpatrzenia reklamacji

towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

9.7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy

dostarczyć wadliwy Towar do sklepu znajdującego się pod adresem: ul. Sejmikowa 5, 63-000 Środa Wielkopolska. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

9.8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

9.9. W przypadku złożenia reklamacji w sklepie, po jej rozpatrzeniu, Sprzedawca umożliwi Klientowi odbiór towaru lub kwoty pieniężnej wraz z przysługującym zwrotem kosztów, w sklepie, w którym złożona została reklamacja.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

10.1. SzczegółoweinformacjedotyczącemożliwościskorzystaniaprzezKlientabędącegokonsumentemz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

i. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

ii. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

iii. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

10.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

i. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o

którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1059 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów

konsumenckich. (Dz.U. z 2001r, nr 113, poz. 1214).

ii. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1059 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

iii. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

10.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. ZWROT TOWARU ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (SKUTKI I KOSZTY)

11.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 11.8. Regulaminu. Do zachowania terminu należy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

i. pisemnie na adres: ul. Sejmikowa 5, 63-000 Środa Wielkopolska;

ii. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@mulier-mulier.pl;

iii. osobiście w sklepie.

11.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do UPK oraz

dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza który może wydrukować i wypełnić, jednak nie jest to obowiązkowe.

11.3. Klient może również wypełnić online i przesłać formularz odstąpienia od umowy, dostępny przy każdym zamówieniu w panelu Klienta. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Klientowi zostanie niezwłocznie przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Klient może także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.

11.4. Bieg terminu:

11.4.2 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której

Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

i. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

ii. polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

11.4.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

11.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem 

płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Sejmikowa 5, 63-000 Środa Wielkopolska.

11.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

i. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

ii. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

iii. W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie

konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

i. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

ii. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

iii. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

iv. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

v. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

vi. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

vii. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

viii. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

ix. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

x. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

xi. zawartej w drodze aukcji publicznej;

xii. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

xiii. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie

prawa odstąpienia od umowy.

11.10. Wprzypadkuodstąpieniaodumowy,umowęuznajesięzaniezawartą.

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

12.1. Art. 12 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

12.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

12.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

12.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

12.5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

12.6. Zgodnie z art. 558 § 1 KC odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

12.7. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

12.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

12.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

13.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

13.2. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy

Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

13.3. Klient korzystając z Usługi Elektronicznej lub zawierający Umowę Sprzedaży, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Usługi Elektronicznej lub Zamówień Towarów.

13.4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych wraz z ich powierzeniem podmiotowi trzeciemu w celu otrzymywania od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

13.5. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

13.6.

13.7. 13.8.

Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Sprzedawca posiada i prowadzi zgodną z obowiązującymi przepisami Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

i. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu Dostawcy, przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

ii. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany, a także żądania usunięcia danych. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

i. pisemnie na adres: ul. Sejmikowa 5, 63-000 Środa Wielkopolska;

ii. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

pracownia@mulier-mulier.pl;

iii. osobiście w sklepie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. Zmiana Regulaminu:

i. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

ii. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział 

umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia (zachowane wymagania

określone w art. 384 oraz 384 KC).

iii. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze

niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, a w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

iv. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

14.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami KC oraz innych przepisów prawa.

14.4. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z w/w przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

14.5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

14.6. Regulamin podlega prawu polskiemu, a w szczególności zastosowanie znajdują postanowienia: KC; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; UPK.

14.7. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl