Polityka prywatności oraz cookies

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Mulier Sp. z o.o.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Mulier Sp. z o.o. używa ciasteczek aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Polityka prywatności
ADMINISTRATOR DANYCH
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego, jest MULIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy ul. Sejmikowej 5, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649920, NIP: 7861705579, REGON: 365999067.
2. Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres pracownia@muliermulier.pl lub listownie na adres
ul. Sejmikowa 5, 63-000 Środa Wielkopolska. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie
woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.
3. Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym
podmiotom danych osobowych podanych dla celów marketingowych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych
dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Możemy jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych,
które wspierają nas w prowadzeniu działań marketingowych na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to,
aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych
osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi lub prawnego obowiązku, to
usuną te dane, zgodnie z procedurami Administratora. Dane związane z prowadzeniem działań przechowujemy na
serwerach lub dyskach utrzymywanych wewnątrz siedziby Administratora lub serwerach firm świadczących usługi na
rzecz Administratora na podstawie ważnych umów w pełni zabezpieczających dane osobowe.
4. Podczas realizowania świadczenia usług Administrator nie gromadzi i nie podejmuje żadnych decyzji opartych na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny
sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.
5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
6. Cele – Dane zbierane są i przetwarzane na potrzeby prowadzenia sklepu internetowego www.muliermulier.pl w związku ze świadczeniem usług elektronicznych oraz na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży oferowanych produktów lub usług. Dane mogą być również przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji lub postępowań realizujących
roszczenia wynikające z przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
aktualizacji i poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wyrażeniu zgody na działania
marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42, 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a
podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wypełnianiu formularzy,
składaniu zamówień i zgłoszeń na platformach internetowych służących do zamawiania produktów i usług, kontaktu lub
zgłoszeń reklamacyjnych, oraz przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a
także dochodzenia roszczeń jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47
RODO.
8. Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
9. Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i promocjach drogą
telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.)
10. Uczestnik korzystając z oferty sklepu internetowego, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez
Administratora podanych danych osobowych wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z realizacją usług i
sprzedaży.
11. Dane niezbędne do skorzystania z usług podane są w formularzu zamówienia. Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie wskazanych w formularzu danych osobowych niezbędnych do skorzystania z usług albo sprzedaży lub
odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania usługi lub sprzedaży.
PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
12. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdym czasie cofnąć, w dowolnej formie zapewniającej, że
oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią, m. in.
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
13. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
14. W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane
będziemy zobowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym
zakresie dane także podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie
będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.
15. Wycofać zgodę na komunikację elektroniczną jak i wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych można w każdej
dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią. Jeżeli jednak swoją wolę wyrazisz na dane adresowe zawarte w rozdziale Administrator
danych cały proces przebiegnie szybciej.
16. W przypadku wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, dane z baz danych przeznaczonych dla celów
marketingowych zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie posiadamy innych podstaw zobowiązujących nas do ich
przetwarzania.
17. Każdemu czyje dane są przetwarzane przysługuje:
 Prawo dostępu do danych - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;
 Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w
naszym posiadaniu;
 Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie
przechowywanych przez nas danych;
 Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia
przetwarzania danych;
 Prawo do przenoszenia - prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
 Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład
marketing bezpośredni;
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.
PRZECHOWYWANIE DANYCH
18. Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub świadczenia usług, oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży produktów i usług, a po jego upływie przez następujący okres:
CELE PRZETWARZANIA KRYTERIA OKRESU PRZECHOWYWANIA
Sprzedaż produktów i usług 
Okres niezbędny do wykonania zamówionej usługi lub sprzedaży i doręczenia produktu oraz okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych.
Dochodzenie roszczeń Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
19. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
20. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po realizacji usługi i wszystkich obowiązków z tym związanych.
ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZETWARZANYMI PRZEZ ADMINISTRATORA DANYMI OSOBOWYMI
21. Na złożony wniosek, Administrator poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie posiada informacje na temat
osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących informacji:
 Tożsamość i dane kontaktowe administratora.
 Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych;
 Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administratora lub interesie strony trzeciej - informacje
o takim interesie;
 Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane;
 Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane;
 Jeżeli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o
tym, w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo.
 Przez jaki czas dane będą przetwarzane;
 Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania;
 Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie;
 W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego;
 Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do
zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być
konsekwencje nieprzekazania takich danych;
 Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby której te dane dotyczą;
ODBIORCY DANYCH
Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: firmy prowadzące obsługę płacową, firmy świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, banki, firmy drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy handlowi.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

Sklep internetowy prowadzony przez Mulier sp. z o.o. działa z wykorzystaniem Oprogramowania Dreamcommerce (www.shoper.pl)
Dreamcommerce zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).
Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne dla realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie – w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy o świadczenie Usług.
Dreamcommerce stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl